Cele i adresaci kampanii

Szanowni Państwo,

Przyjazne Badania Kliniczne to kampania edukacyjna o charakterze społecznym. Projekt skierowany jest do pacjentów i ma na celu dostarczenie im rzetelnej, obiektywnej i łatwej do zrozumienia wiedzy w obszarze badań klinicznych. Kampanię wspierają liczne organizacje zrzeszające i wspierające pacjentów z różnymi chorobami, instytucje i organizacje związane z badaniami klinicznymi oraz media. Informacje, które otrzyma pacjent w ramach kampanii będą miały charakter praktyczny, ale podparty wiedzą ekspercką.

W projekcie przewidziane są wydarzenia edukacyjne skierowane do pacjentów: wykłady, warsztaty, panele edukacyjne, webinary etc. na temat badań klinicznych. Eksperci zaangażowani do kampanii "Przyjazne Badania Kliniczne" będą udzielać odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości, z jakimi może zetknąć się pacjent zainteresowany udziałem w badaniu.

Będziemy edukować pacjentów i ich najbliższych na temat potencjalnych korzyści z udziału w badaniach klinicznych, ale też na temat ryzyka, jakie są z nimi związane. Program zakłada także możliwość zgłaszania tematów i wątków do dyskusji i edukacji przez samych pacjentów.

Wierzę, że podejmowane działania przyczynią się do poprawienia wiedzy na temat badań klinicznych oraz ich lepszego zrozumienia wśród pacjentów, a jednocześnie pozwolą chorym na świadomy wybór co do korzystania z tej opcji terapeutycznej, bez obaw wynikających z braku rzetelnej wiedzy w tym zakresie.

Zespół
Przyjazne Badania Kliniczne